Dorkasy

Niforona tamin'ny taona ....ny Sampana Dorkasy teto amin'ny FJKM NANTES FANANTENANA.

Sampana velona iray hiraisan'ireo Vehivavy Kristianina,ary tsy mifidy taona ny Sampana Dorkasy.

 

Foto-kevitra hijoroany

Ny anarana hoe : “DORKASY” dia nalaina avy amin’ny tantaran’ilay vehivavy mpanao asa soa sy fiantrana voalaza ao amin’ny Asan’ny Apostoly 9:36 – 43 atao hoe Tabita. Araka ny voalazan’ny Soratra Masina dia be ny asa soa sy fihantrana nataon’izany vehivavy izany.

Ny Dorkasy dia sampana hiantsoana ny vehivavy rehetra mihoatra ny 15 taona eo anivon’ny fiangonana, na Mpandray ny Fanasàn’ny Tompo na tsia.

Zava-kendrena

Ankoatra ny Asa fitoriana dia ny tarigetran’ny Sampana Dorkasy FJKM dia ny hoe : “asa soa sy fihantrana, fifanampiana ary  famangiana”.

Asa fijoroana vavolombelona maro no miandry ny Dorkasy toy ny Asa fanasoavana, Asa sosialy, fifanampiana.

Isan’ny Asa vinain’ny Sampana ny Hitory sy hanambara ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy  ary hanolokolo sy hitaiza ny tanora sy ny ankizy ary ny olon-dehibe amin’ny alalan’ny fampivoarana ny vehivavy amin’ny lafiny rehetra (saina, vatana, fanahy).

Ratoa RANDRIAMORA Hanitra Manuela

Filoha

Ratoa RATSIMBAZAFY Solange

 

Ramatoa Kely RAMASITERA Fitiavana

Mpitan-tsoratra

Rtoa RAZANAPARANY Christine