NOTRE PERE


Rainay izay any an-danitra,
Hohamasinina anie ny anaranao.
Ho tonga anie ny fanjakanao.
Hatao anie ny sitraponao.
Ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra.
Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay.
Ary mamelà ny helokay.
Tahaka ny namelanay izay meloka taminay.
Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy,
Fa manafaha anay amin’ny ratsy.
Fa Anao ny fanjakana sy ny hery
Ary ny voninahitra mandrakizay. Amena.

(Matio 6. 9-13)
 


Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal,
Car c'est à Toi qu'appartiennent le règne, la puissance
Et la gloire, aux siècles des siècles. Amen.

(Mathieu 6. 9-13)